{tocify} $title = {Mục lục bài viết}

 Nền tảng của imacros cũng được viết bằng javascript. Dùng javascript viết code imacros thì bạn có thể làm được những công việc phức tạp, vĩ mô hơn mà lập trình trên *.iim không thể làm được
Lấy vị dụ như bạn muốn làm view trang A 10 lần xong chuyển qua view trang B 15 lần chẳng hạn. Javascript có cấu trúc giống C- ngôn ngữ lập trình căn bản nhất, bạn có thể tương tác với nhiều thứ trên firefox như add-on,...


Về javascript trong iMacros nó sẽ không khác nhau với javascript ở trình duyệt nhé, mà nó còn mạnh mẽ hơn nhiều.

Về các hàm cơ bản trong imacros như if, for, while, do while  mình sẽ không bàn tới nhé. Mình chỉ bàn tới những thứ mới trong iMacros thôi.
Và mình hướng dẫn chủ yếu bằng các ví dụ, chứ nói suông thôi ai mà hiểu.

Dưới đây mình xin hướng dẫn một vài ví dụ về imacros và javascript

Ví dụ 1:
Tạo 1 biến và gán code imacros(giống như là nhúng lệnh trên *.iim vào *.js vậy).

var a="CODE:URL GOTO=http://hocimacros.blogspot.com";

Sau đó chạy biến đó

iimPlay(a);\

Ví dụ 2:
Lệnh nhúng file *.iim vào *.js và chạy nó
iimPlay("imacro.iim");

Điều kiện là cả file này phải nằm trong thư mục của imacros

Ví dụ 3:
Lệnh cấu trúc lặp
for (var i=0;i<=100;i++){
}

Sau một lần lặp giá trị của i tăng thêm 1. Lệnh trên là lặp 100 lần. Bạn sửa thành số bạn muốn. Trong {} là lệnh thực thi với từng lần lặp.

Ví dụ: Truy cập hocimacros.blogspot.com 100 lần

var a="CODE:URL GOTO=http://hocimacros.blogspot.com";
for (var i=0;i<=100;i++){
iimPlay(a);
}

Hoặc là chạy file imacro.iim 100 lần

var a="CODE:URL GOTO=http://hocimacros.blogspot.com";
for (var i=0;i<=100;i++){
iimPlay("imacro.iim");
}

Ví dụ 4: Hàm kiểm tra lỗi
iimGetErrorText();

Hàm này xem code chạy có lỗi không. Mình sẽ hướng dẫn ứng dụng nó ở bên dưới

Ví dụ 5: Cầu trúc điều kiện if
Nó có ý nghĩa là "Nếu (so sánh) thì (điều kiện được đáp ứng thì chạy không thì dừng)

Nếu thêm else dưới nữa thì thay vì dừng nó sẽ chạy else

Ví dụ:
var a=0
if (a<1) {
iimPlay("imacro.iim");
}

Đăng nhận xét

Rubyweb Thiết kế website chuyên nghiệp

Để trải nghiệm dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp tại Rubyweb.net

Để trải nghiệm dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp

Chat Zalo
037.561.3351